Poskytujeme služby v těchto oblastech

  Pro uživatele/experimentátory/hráče:

 • Nízkoprahové služby (hygiena, potraviny, ošacení, výměný program)
 • Poradenství
 • Sociální práce
 • Krizová intervence
 • Ambulantní léčba (drogy, gambling)
 • Zprostředkování substituční léčby
 • Ambulantní doléčování
 • Výkon trestu obecně prospěšných prácí
 • Informace o drogách
 • Pracovní programy
 • Zprostředkování léčby

Pro rodiče a blízké osob užívajících návykové látky, pro celé rodiny:

 • Poradenství
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Pro školy a učiliště:

 • Beseda s prezentací zařízení pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Celodenní interaktivní program zaměřený na prevenci zneužívání návykových látek pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a studenty středních škol a učilišť
 • Beseda pro rodiče ve školách


Pracovníci centra Auritus

 • Hana Vojtěchová, Mgr. ( Vedoucí zařízení )
 • Blanka Kačírková, Mgr.
 • Svatava Štrohmajerová, Mgr.
 • Radka Šimonová, Mgr.
 • Martin Mareda, Mgr.
 • Josef Kačírek

Název organizace

Farní charita Tábor
IČO: 46707107
Číslo účtu: 1533968, ČSOB Tábor
Registrace : u MK 14.10.1998

Náši partneři:

Náš věrný příznivec Jindřich Štreit


Prof. Mgr. Jindřich Štreit Dr.h.c.



 • Fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života, jenž u nás pravidelně vystavuje své fotografie - převážně se sociální tématikou.

BIOGRAFIE


alkohol, extáze, fentanyl, harm reduction, heroin, kokain, kouření, léčba, marihuana, pervitin, služby, Subute, závislost, gambling, patologické hráčsví, akohol, pervitin, heroin, drogy, poradenství, terapie, sázení, hraní, internetové sázky, odvykání