Kontaktní centrum

Pro koho jsou služby určeny

 • osoby užívající návykové látky
 • problémoví uživatelé
 • osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo abstinovat nechtějí či nemohou
 • osoby, jež přichází se zakázkou zprostředkování detoxifikace či léčby
 • osoby přicházející v debaklové situaci

Cíle programu

 • navázání kontaktu s klientem
 • získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci
 • stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • změna rizikových způsobů užívání drog
 • motivace k abstinenci a následné léčbě
 • šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti
 • navázání kontaktů s experimentátory (možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním)
 • zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu
 • snížení sociální izolace
 • eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek
 • prevence kriminality a sociálně patologických jevů

Kontaktní místnost

Nabízené služby

 • pobyt v kontaktní místnosti
 • výměnný program (oddělená místnost)
 • bezplatný přístup na internet
 • potravinový a vitamínový program
 • hygienický servis
 • poradenství
 • krizová intervence
 • sociální práce
 • testy HIV, hepatitid typu B,C
 • základní zdravotní ošetření
 • zprostředkování léčby

Čas poskytovaných služeb

PO-PÁ: 9-17 hod, kontaktní místnost PO, ÚT, ST, PÁ: 10 - 14 hodin

Všechny služby KC jsou poskytovány zdarma a anonymně.