Kontaktní centrum

Poslání:

Posláním Kontaktního centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb uživatelům návykových látek, minimalizace jejich sociálních a zdravotních rizik a motivace ke změně dosavadního způsobu života směrem k abstinenci.

Cílová populace:

 • Uživatelé nelegálních a legálních návykových látek
 • Rodinní příslušníci a blízké osoby uživatelů návykových látek

Cíle:

 • Navázání kontaktu s uživateli návykových látek
 • Prohloubení kontaktu a důvěry mezi pracovníkem zařízení a klientem
 • Snižování sociálních a zdravotních rizik uživatelů návykových látek
 • Motivace ke změně rizikového chování, případně k abstinenci
 • Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelů
 • Ochrana většinové populace před negativními dopady užívání návykových látek

Zásady poskytování služeb:

Odbornost - poskytujeme registrované sociální služby a certifikované adiktologické služby

Individuální přístup ke klientům a respektování jejich potřeb - poskytujeme uživatelům služby, které aktuálně reagují na jejich potřeby a snažíme se zohlednit jejich možnosti, schopnosti a odpovědnost za vlastní rozhodnutí

Veřejný přístup - veškeré služby Kontaktního centra Auritus jsou poskytovány všem klientům bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, politické přesvědčení, náboženské vyznání, společenské postavení, psychický a fyzický stav a socioekonomické možnosti

Nízkoprahovost - snadná dostupnost pro všechny klienty cílové skupiny

Bezplatnost - všechny služby Kontaktního centra jsou poskytovány zdrama

Anonymita - služby poskytujeme anonymně jak klientům, tak i rodinným příslušníkům a dalším blízkým osobám

Ochrana práv klientů - v rámci poskytování sociálních služeb vytváříme takové podmínky, které klientům umožní naplňovat svá lidská a občanská práva

Nabízené služby

 • pobyt v kontaktní místnosti
 • výměnný program (oddělená místnost)
 • bezplatný přístup na internet
 • potravinový a vitamínový program
 • hygienický servis
 • poradenství
 • krizová intervence
 • sociální práce
 • testy HIV, hepatitid typu B,C
 • základní zdravotní ošetření
 • zprostředkování léčby

Čas poskytovaných služeb

PO-PÁ: 9-17 hod, kontaktní místnost PO, ÚT, ST, PÁ: 10 - 14 hodin