Poslání a teoretická východiska programu

Posláním centra Auritus je poskytování odborných sociálních a adiktologických služeb uživatelům návykových látek, experimentátorům s návykovými látkami a jejich blízkým osobám (partneři, členové rodiny, přátel ..). Cílem zařízení je poskytnout klientům i jejich blízkým osobám bezpečné a přijímající prostředí, pomoc a podporu při řešení jejich aktuálních problémů a umožnit jim v maximální možné míře vést a rozvíjet běžný způsob života. Poskytované služby snižují zdravotní a sociální rizika užívání návykových látek a jejich důsledky, umožňují klientům hledat přijatelné cesty ke změně dosavadního způsobu života, motivují klienty k životu bez návykových látek. Revize poslání a cílů probíhá dvakrát ročně na týmových konferencích. Při své práci v nízkoprahovém zařízení vycházíme z tzv. "Public health" přístupu k problematice drog, který vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu vzniku a rozvoje závislosti. Public health model dává prostor pro práci s uživateli drog, kteří aktuálně abstinovat nemohou nebo nechtějí. Aktivity zaměřené na tuto část populace drogových uživatelů směřují zejména k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog tzv. Harm Reduction, tedy především na složku biologickou a na navázání kontaktu pro pozdější terapeutickou práci směřující k abstinenci. Abstinence může, ale nemusí být cílem. Cílem je minimální zdravotní a sociální poškození klienta. Naší zásadou je respektování fáze klientova užívání, nechce-li nebo nemůže-li klient abstinovat, snažíme se, aby byl co nejméně zdravotně poškozen v souvislosti s užíváním nealkoholových drog. Hlavním úkolem Harm Reduction v našem zařízení je snižovat zdravotní a sociální rizika, předcházet šíření závažných infekčních onemocnění (HIV, hepatitidy typu B, C). Cílem je minimalizovat rizika nákaz do doby, než bude klient motivován k abstinenci. Následná léčba pak bude rozhodně méně nákladná a většinou i efektivnější. Zároveň tento program slouží na ochranu široké veřejnosti před možnou nákazou, klienti jsou motivováni k bezpečnému ukládání použitého injekčního materiálu.

Principy práce

Centrum Auritus se vymezuje jako nízkoprahové zařízení. Základním principem práce tohoto zařízení je tzv. nízkoprahovost a dostupnost pro uživatele drog či závislé. Znamená to, že člověk užívající drogy nebo závislý může využít nabídky služeb do určité úrovně anonymně. Anonymně mohou klienti využívat i služby Poradenského centra. Jde především o navázání kontaktu a budování důvěry mezi klientem a zařízením. Stejně tak mohou zůstat v anonymitě rodiče, přátelé či partneři nebo příbuzní problémových uživatelů či závislých. Jde o to, aby nikdo z těchto osob nebyl stigmatizován zdravotnickým zařízením, sbíráním dat či evidencí. Strach z evidence a eventuální perzekuce ze strany represivních orgánů je mezi uživateli, závislými a jejich příbuznými všudypřítomný. Je tedy důležité budovat důvěru a kontakt, což se nám jeví jako základní kámen k jakékoli další intervenci. Mezi další principy nízkoprahového zařízení řadíme možnost vybrat si z nabízených služeb, což také pramení již z naší filozofie. Nabízené služby totiž reflektují poptávku klientů a mohou se měnit v souvislosti se změnami a tendencemi na drogové scéně.
Klademe důraz na možnost volby klienta, ať se již rozhodne pro abstinenci nebo pro život s drogou, vždy respektujeme tuto volbu, pouze se snažíme intervenovat v rámci možností a fungujících terapeutických přístupů, i když klient neabstinuje, přesto je možné mu nabídnout jisté formy léčebné péče. Stejně tak je důležité přistupovat ke klientům individuálně, protože každý jedinec v rámci biopsychosociálního modelu závislosti funguje poněkud odlišně, nelze používat obecně u všech drogových uživatelů stejné techniky, intervence, způsoby léčby.

Metody práce


 • kontaktování cílové populace
 • sociální práce
 • case management
 • poradenství
 • motivační trénink
 • individuální terapie
 • poradenství pro rodiče a příbuzné
 • krizová intervence
 • telefonní poradenská linka
 • výměnný program stříkaček a jehel
 • potravinový a vitaminový servis
 • základní hygienický servis (sprcha, pračka, ošacení)
 • základní zdravotnický servis
 • informování o rizicích
 • testování infekčních chorob
 • kontaktní práce v terénu a další aktivity (výměnný program, sociální práce,...)
 • pracovní programy (nácvik pracovních dovedností)
 • sociálně psychologické hry a interaktivní hry - techniky sebepoznání, posilování, sebedůvěry, nácvik komunikace, zvládání konfliktů
 • relaxační techniky
 • techniky arteterapie (malba, kresba, koláž, modelování)
 • interaktivní forma předávání informací
 • prezentace a prohlídky zařízení
 • besedy
 • vzdělávací programy pro příbuzné a spolupracující profese
 • odborné praxe studentů

Cílová skupina

Do programu mohou vstoupit všichni klienti bez ohledu na pohlaví, rasu, náboženství, politické vyznání, společenské postavení, psychický či fyzický stav, socioekonomické možnosti, bez ohledu na typ či způsob užívané látky. Ke klientům přistupujeme individuálně, respektujeme volbu klienta brát drogy, oceňujeme a podporujeme volbu abstinovat. Klienty podporujeme k samostatnosti, nepřebíráme za ně odpovědnost, vedeme je k nácviku sociálních dovedností vedoucích k návratu do běžného života a na trh práce.
Dolní věková hranice většiny nabízených služeb je 15 let, výjimku tvoří programy primární prevence a poradenské centrum, kde je možný vstup do programů společně s rodiči, pedagogy
nebo kurátory.

 • Kontaktní centrum - osoby užívající návykové látky, problémoví uživatelé, osoby závislé na návykových látkách, které nejsou motivovány k abstinenci nebo abstinovat nechtějí či nemohou, rodiče a blízké sociální okolí klientů, osoby, jež přichází se zakázkou zprostředkování detoxifikace či léčby, osoby přicházející v debaklové situaci, kde je nezbytné poskytnout základní krizovou intervenci popřípadě referovat tyto jedince do zdravotnických zařízení, klienti ve výkonu trestu odnětí svobody či po návratu z výkonu trestu
 • Poradenské centrum - rodiče a blízcí příbuzní osob, které užívají návykové látky, rodiny ve kterých se vyskytují problémy s užíváním návykových látek, experimentátoři a neproblémoví uživatelé, osoby v počátečním stádiu závislosti, kteří jsou motivováni k abstinenci a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služe
 • Terénní program - uživatelé drog, převážně nitrožilní způsob aplikace, kteří se doposud z různých důvodů nekontaktovali s žádným odborným zařízením, většinou mládež 15 - 20 let.
 • Prodejní galerie - široká veřejnost
 • Primární prevence - žáci ZŠ - 8. a 9. ročník a studenti SŠ, SOU
 • Pro speciální programy: děti ze sociálně problematických rodin (se kterými pracuje Kiwanis klub), děti z DD Radenín, Speciální škola, psychiatričtí pacienti - dětská PL Opařany
 • Pracovní program - problémoví uživatelé návykových látek a závislí, dlouhodobě nezařazeni v pracovním procesu, věk od 15 let
 • Probační program - mladiství klienti, kteří byli obviněni z trestného činu a jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu a zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek - věk15 - 18 let
 • Kontakt s uvězněnými klienty - klienti - uživatelé nelegálních návykových látek, kteří jsou ve výkonu trestu nebo návratu z výkonu, věk od 15 let

Negativní vymezení cílové populace

Klienti nespadající do cílové populace, klienti, kteří nejsou indikováni k využívání dané služby (např. klient dlouhodobě užívající pervitin, který žádá o zařazení do substitučního programu buprenorfinem), intoxikovaní klienti v pracovním programu a v poradenském centru, klienti, kteří jsou ve stavu, ve kterém ohrožují sebe a své okolí.

Cíle zařízení

 • navázání kontaktu s klientem
 • získání důvěry, navázání vztahů pro pozdější možnou terapeutickou práci
 • stabilizace klienta, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • změna rizikových způsobů užívání drog
 • motivace k abstinenci a následné léčbě
 • podpora při abstinování
 • prevence relapsu
 • šíření informací o drogové problematice vůči široké veřejnosti
 • ochrana veřejného zdraví
 • navázání kontaktů s experimentátory (možnost včasné intervence, předejití vážnějším problémům zdravotním i sociálním)
 • dlouhodobá abstinence
 • zlepšení rodinných a sociálních vztahů
 • zlepšení sociálních dovedností a změna životního způsobu
 • zajištění návazné péče pro abstinující klienty
 • pomoc při začleňování osob užívající návykové látky do společnosti a ke vzdělání s důrazem na jejich pracovní uplatnění
 • nácvik a pomoc s obnovením pracovních návyků
 • vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností s cílem nalezení vhodného zaměstnání
 • snížení sociální izolace
 • možnost pro klienty odsouzené k obecně prospěšným pracím si tento trest odčinit a v rámci tohoto programu pracovat na svém osobnostním růstu
 • eliminace rizik vzniku závislosti, omezení užívání drog, motivace k abstinenci od návykových látek
 • pomoc klientům v krizových situacích
 • prevence kriminality a sociálně patologických jevů

Stížnostní systém

Každý klient má nárok na stížnost. Stížnost může mít formu ústní nebo písemnou. Ústní formou si může stěžovat každému z pracovníků, který buď vyřeší stížnost přímo na místě, nebo je předmětem provozní porady či supervizního setkání. Písemné stížnosti řeší vedoucí programu v rámci pracovních porad a supervizí společně s celým týmem, výstup z jednání je pak sdělen klientovi ústní formou - na jeho žádost vyjímečně i písemnou formou. V kontaktní místnosti je volně k dispozici kniha přání a stížností.

Historie a vývoj zařízení programu

Na sklonku roku 1997 začala Farní charita Tábor zřizovat Kontaktní centrum. V pronajatých prostorách jsme za pomoci práce klientů prováděli základní stavební úpravy. Při těchto pracovních programech se navázal kontakt s prvními klienty a při oficiálním otevření v květnu 1998 mělo centrum již svou stabilní základní klientelu. S narůstající klientelou se pomalu rozšiřovala nabídka služeb a zvětšoval tým. Od roku 2000 sídlíme v prostorách Města Tábor, v Klokotské ulici 114. Tato prostorná budova nám umožnila pod jednou střechou, ale se čtyřmi samostatnými vchody , realizovat od roku 2000 několik dalších programů.

Od počátku roku 2000 tedy vzniká Auritus, centrum pro lidi ohrožené drogou, které nabízí služby kontaktního centra, poradenského centra. Od poloviny roku 2000 pak otevíráme prodejní galerii s informačním centrem, od roku 2001 realizujeme na území Tábora terénní programy. V roce 2002 začínáme s intenzivními interaktivními programy primární prevence, v polovině roku 2005 pak resocializační programy. V přízemí se nachází kontaktní centrum, v další části přízemí se samostatným vchodem z jiné ulice byla v létě 2000 otevřena prodejní galerie s informačním centrem. Ve druhém patře budovy jsou prostory poradenského centra, prostory pro primární prevenci. Počet pracovníků se poslední dobou stabilizoval na 7(5 úvazků), vedoucím programu je od počátku vzniku Mgr. Hana Vojtěchová.