Zaměstnanci

Jak vyplývá z filozofických východisek při práci v nízkoprahovém zařízení je výhodné i nezbytné budovat multidisciplinární pracovní tým. Právě s ohledem na všechny složky problému - tedy biologickou, psychickou, sociální a spirituální, je dobré, aby byl pracovní tým pestrý a jednotlivé odbornosti se mohly vzájemně doplňovat.

Multidisciplinární tým - 4 pracovníci a manažerka projektu.
Každý pracovník má zpracovaný individuální vzdělávací plán. Všichni pracovníci mají ukončený výcvik krizové intervence, všichni pracovníci mají ukončený psychoterapeutický výcvik, 3 pracovníci ukončený třísemestrový multidisciplinární kurz v problematice drogových závislostí, 3 pracovníci kurzy primární prevence, 3 pracovníci kurz rodinného poradenství, 1 pracovnice kurz Probační programy. Všichni zaměstnanci prošli školením kardiopulmovaskulární resuscitace, všichni prošli stážemi na odborných pracovištích v minimálním rozsahu jednoho týdne. Krátkodobými stážemi v zahraničních zařízeních prošli 2 pracovníci.

Supervize

  • interní - je prováděna průběžně v rámci porad vedoucím pracovníkem
  • externí - PaedDr.Martina Richterová-Těmínová - pravidelná supervize - případová, týmová a supervize systému, rozsah 5 hodin na jedno setkání, z každého setkání je činěn zápis