Poradenské centrum

Poslání:

Posláním Poradenského centra Auritus je pomoc lidem, kteří řeší obtížné životní situace spojené s užíváním návykových látek a závislostním chováním

Cílová skupina:

 • Osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách
 • Osoby, které jsou motivované pracovat na změně dosavadního způsobu života a jsou zároveň sociálně stabilizováni tak, že jsou schopni využívat ambulantních služeb
 • Osoby, které jsou motivované k abstinenci nebo ke kontrolovanému užívání
 • Osoby ohrožené nelátkovou závislostí (gambling, kursovní sázky, netolismus...)
 • Rodiče a blízké sociální okolí klientů osob s látkovou i nelátkovou závislostí
 • Rodiny, ve kterých se vyskytují problémy s látkovou i nelátkovou závislostí
 • Klienti po absolvované ústavní nebo ambulantní léčbě
 • Mladiství klienti, kteří jsou ve střetu se zákonem

Cíle:

 • Stabilizace v užívání návykových látek
 • Směřování k abstinenci nebo podpora v udržení abstinence
 • Podpora schopnosti se ve své životní situaci orientovat a na základě využití vlastních sil a zdrojů ji řešit
 • Poskytování informací, rad, vedení a podpory při řešení závislostního chování
 • Podpora změny životního stylu (přerušení kontaktů s drogovou scénou, hledání nových bezpečných kontaktů, podpora v samostatnosti, odpovědnosti, zapojení se do pracovního procesu...)
 • Využití a podpora rodinných zdrojů a síly k podpoře změny závislého chování a k jejich udržení

Poskytované služby Poradenského centra

 • Adiktologické poradenství
 • Dílna pro abstinující klienty
 • Probační program

Adiktologické poradenství

 • Ambulantní léčba
 • Program následné péče
 • Zprostředkování léčby a předléčebné poradenství (motivační trénink)
 • Krizová intervence
 • Poradenství pro rodiče
 • Poradenská a terapeutická práce s celými rodinami

Dílna pro abstinující klienty

Služba nabízí prostor pro intenzivnější kontakt klienta a pracovníka, umožňuje obnovování pracovních dovedností a návyků a tím pomáhá klientům se postupně začleňovat do pracovního procesu. Pro klienty je to také možnost naučit se rukodělné techniky, které se mohou stát vhodnou formou trávení volného času. Dílna může probíhat individuální nebo skupinovou formou (v tomto případě se dílny můžou zúčastnit nejvíce4 klienti).

Probační program

Program poskytuje odbornou podporu, pomoc a radu mladistvým pachatelům protiprávních činů při řešení důsledků jejich protiprávní činnosti, usiluje o jejich začlenění do běžného života a snižuje rizika jejich recidivy. Vstup do programu může být nařízen soudem nebo do něj mladistvý/á klient/ka může vstoupit dobrovolně na doporučení Probační a mediační služby nebo OSPOD.

Cíle služby:

 • nabídka alternativy trestního opatření
 • zamezení dalšímu nezákonnému chování
 • získání náhledu na problém zneužívání návykových látek a změna životního stylu, vedoucí k abstinenci od všech drog
 • osvojení základních sociálních dovedností
 • získání informací o drogách a rizicích užívání
 • urovnání vztahů mezi klientem a poškozeným, urovnání vztahů v rodině

stabilizace zdravého sociálního fungování

Cílová skupina služby:

 • mladiství klienti, kteří byli obviněni z trestného činu a jsou v přípravném řízení a mají možnost upuštění od trestného opatření, pokud nastoupí do probačního programu (zároveň mají problémy se zneužíváním návykových látek)
 • věk: 15 - 18 let, případně klienti tomuto věku blízcí

Obsah služby a konkrétní realizace:

 • Edukace (návykové látky, účinky, rizika užívání, právní problematika)
 • Individuální psychoterapie (řešení problémů, souvisejících s drogami a případně s léčbou - craving, nedostatečná motivace dosáhnout života bez drog, nezvládnutí rizikových situací vedoucích k relapsu, nedůvěra k léčbě, dále řešení problémů sebepojetí a problémů souvisejících se vztahy)
 • Sociální práce (evidence na úřadu práce, hledání zaměstnání, urovnání problémů ve škole - pravidelná docházka, přerušení docházky nutné k léčbě, opakování ročníku, pravidelné docházení do střediska probační a mediační služby)
 • Nácvik sociálních a komunikačních dovedností (nácvik pracovních a kulturních návyků - jak žádat o práci, psaní žádosti o zaměstnání a životopisu, nácvik telefonování, způsoby pozitivní sebeprezentace)

Provozní doba:

Pondělí - pátek 8.00 - 17.00

Úterý a čtvrtek 17.00 - 20.00 (pouze pro objednané klienty)


 • Všechny nabízené služby poskytujeme bezplatně.
 • Možnost zachování anonymity.
 • Ochrana osobních údajů.