Stáže

Cíle a poslání

 • navázání kontaktu s profesionály z nově vznikajících institucí a budování spolupráce s nimi
 • poskytnout studentům získání částečné zkušenosti s klienty při prvním kontaktu
 • poskytnout studentům informace z oblasti Harm reduction, sociální práce, fungování nízkoprahového zařízení a fungování komplexního systému péče o drogově závislé
 • kontaktovat perspektivní studenty pro práci v nízkoprahovém zařízení a dále je vzdělávat a zprostředkovávat vzdělání v oboru závislostí
 • poskytovat praktikantům zpětné vazby k jejich práci a vztahu ke klientům

Cílová skupina

 • studenti vyšších odborných a vysokých škol se sociálním zaměřením
 • kolegové z obdobných zařízení

Obsah a konkrétní realizace

 • odborná praxe probíhá nejčastěji v rozsahu jednoho týdne (5 pracovních dní, pondělí - pátek), je možné se individuálně domluvit i na kratší(např. jednodenní - především pro spolupracovníky z obdobných zařízení, náplň je stanovena po individuální dohodě) či delší stáži
 • poplatek za absolvovanou odbornou praxi činí 300,-Kč za jeden týden (5 pracovních dnů), za každý další týden 100,- Kč. S frekventantem stáže je uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe - následné potvrzení o absolvovaní odborné praxe
 • během odborné praxe může frekventant získat jednak teoretické informace o fungování zařízení, jednak může být v přímém kontaktu s klienty - v kontaktní místnosti, na pracovních programech, programech primární prevence. Není oprávněn účastnit se výměnných programů, individuálních sezení s klienty, nemá přístup k osobní dokumentaci klientů. Frekventant praxe se zavazuje k mlčenlivosti

Informace, se kterými se frekventant během odborné praxe seznámí


Informace o programech a službách, které dané zařízení nabízí

 • služby (služby poskytované v rámci harm reduction, sociální práce, poradenství, ambulantní terapie, terénní práce, pracovní dílny, testy HIV, žloutenka C, programy primární prevence) a jejich personální zajištění
 • manuály služeb
 • způsob vedení dokumentace a sběru dat (není možno nahlížet do konkrétní dokumentace klienta)
 • ochrana dat
 • bezpečnost práce (zvláště při manipulaci s injekčním materiálem)
 • "prahovost" služby: za jakých podmínek je služba klientovi poskytnuta
 • statistika (návštěvnost, četnost využívání služeb)
 • způsoby řešení krizových situací

Informace o organizaci

 • historie a zaměření organizace, způsob získávání finančních prostředků
 • styl vedení, kompetence jednotlivých pracovníků
 • supervize zařízení - případová, týmová, externí a interní, jak často probíhá
 • spolupráce s ostatními zařízeními

Zaměstnanci

 • vzdělání, specializace zaměstnanců
 • způsob výběru zaměstnanců
 • hranice mezi pracovníkem a klientem
 • etický kodex

Klienti

 • cílová skupina, charakteristika skutečné klientely, věková hranice
 • bezpečnost klientů (ochrana dat, práce s daty, Policie, rodiče)
 • pravidla pobytu či využívání služeb pro klienty, tresty a omezení při nedodržení pravidel
 • práva klientů

Podmínky přijetí frekventanta praxe

 • zájemce nesmí bydlet či dlouhodobě pracovat v okrese Tábor, neboť zařízení zaručuje všem svým klientům anonymitu
 • zájemce o praxi by měl mít zájem o obor - studijní obor sociálního charakteru nebo zaměstnání v podobném zařízení
 • frekventant praxe nebude po dobu stáže (i mimo pracovní dobu) užívat žádné nelegální drogy, k tomu se zaváže písemně
 • frekventant praxe je povinen dodržovat domluvený rozvrh, pokud se nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen nepřítomnost řádně omluvit. Při porušení stanovených podmínek nebude praxe uznána.
 • k dodržování těchto podmínek se zavazuje podpisem dohody o stáži, kterou obdrží v zařízení.