Zaměstnanci

Jak vyplývá z filozofických východisek při práci v nízkoprahovém zařízení je výhodné i nezbytné budovat multidisciplinární pracovní tým. Právě s ohledem na všechny složky problému - tedy biologickou, psychickou, sociální a spirituální, je dobré, aby byl pracovní tým pestrý a jednotlivé odbornosti se mohly vzájemně doplňovat.

Tým centra Auritus je multidisciplinární a tvoří ho adiktolog, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách a zdravotnický pracovník.

Supervize

  • interní - je prováděna průběžně v rámci porad vedoucím pracovníkem
  • externí - PaedDr.Martina Richterová-Těmínová - pravidelná supervize - případová, týmová a supervize systému, rozsah 5 hodin na jedno setkání, z každého setkání je činěn zápis